Bo Nhan Dien Hoa Tuoi Quynh Phuong

THIẾT KẾ LOGO-BỘ NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

Thời gian hoàn thiện: tháng 8 năm 2019

Khách hàng: Công ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Dự án: Thiết kế Logo- Bộ nhận diện văn phòng